สาวเลสเบี้ยนเสียว

จากการศึกษาพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อของนักเรียนผ่านสื่อโซเชียล
ปริญญาตรีมหาวิทยาลัยเอกชนสามารถอภิปรายผลการเรียนพร้อมรายละเอียด
ดังนี้
จากการวิเคราะห์ปัจจัยส่วนบุคคลพบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง
คณะบริหารธุรกิจมีอายุระหว่าง 20 – 24 ปีมีรายได้เฉลี่ย 5,001 – 10,000 บาทต่อเดือน
การช็อปปิ้งออนไลน์ส่วนใหญ่ใช้โซเชียลมีเดียเพื่อแชท ซื้อผลิตภัณฑ์ออนไลน์
ประเภทเสื้อผ้ามีเหตุผลในการซื้อสินค้าผ่านสื่อโซเชียลคือความหลากหลาย
ของผลิตภัณฑ์คนที่มีอิทธิพลต่อการช้อปปิ้งออนไลน์เป็นเพื่อนเวลาในการซื้อที่ลดลง
1,000 บาท, 1-2 ครั้งต่อเดือน ซื้อผลิตภัณฑ์ผ่านโซเชียลมีเดียเวลา 21.01 น. – 24.00 น. ใช้
วิธีซื้อสินค้าผ่าน Facebook นึกถึงบริการเพิ่มเติมที่จำเป็นในการช่วยซื้อสินค้าผ่านสังคม
ออนไลน์หมายถึงมีวิธีการชำระเงินมากมาย ซึ่งสอดคล้องกับการวิจัยของภานุมาสชัยกันธา (2013)
8
เกี่ยวกับพฤติกรรมการซื้อสินค้าออนไลน์ของคนวัยทำงานในอำเภอเมืองจังหวัดลำปาง
พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงมีอายุระหว่าง 25-35 ปีมีวุฒิการศึกษา
ปริญญาตรีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 10,000-15,000 บาทสำหรับพฤติกรรมการช็อปปิ้งออนไลน์พบว่า
ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เลือกซื้อเสื้อผ้า / เสื้อผ้า / เครื่องแต่งกาย ด้วยผู้เข้าร่วม
การตัดสินใจซื้อสินค้าออนไลน์คือพวกเขามีความถี่ในการซื้อสินค้าออนไลน์ 1-2 ครั้งต่อเดือน เป็นที่นิยม
ส่วนใหญ่เลือกที่จะซื้อสินค้าออนไลน์ผ่าน Facebook มีค่าใช้จ่ายในการซื้อสินค้าออนไลน์ในครั้งเดียว
ประมาณ 501-1,000 บาทและเป็นไปตามการวิจัยของธัญญะเยื้องหยางแสง (2554) เรื่องพฤติกรรม
การใช้งานและปัจจัยสำคัญการตัดสินใจซื้อเสื้อผ้าผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์ประเภทนี้เป็นสิ่งสำคัญ
Facebook พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 10,000-15,000
บาท. ซื้อผลิตภัณฑ์ผ่านโซเชียลมีเดียตั้งแต่ 21.01 น. – 24.00 น.
การวิเคราะห์ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซื้อสินค้าผ่านสื่อโซเชียลของ
นักศึกษาระดับปริญญาตรีมหาวิทยาลัยเอกชนโดยรวมอยู่ในระดับสูง พิจารณาเท่านั้น
แต่ละด้านพบว่าอันดับแรกคือส่วนประสมทางการตลาดที่สองคือแง่มุมของความไว้วางใจ
กระบวนการของทัศนคติและผู้จัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์เป็นไปตามการวิจัยของ Wipawan Mano
ปราโมทย์ (2013) กับปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์ผ่านโซเชียลออนไลน์ (Instagram)
จากจำนวนประชากรในเขตกรุงเทพมหานครพบว่าปัจจัยด้านทัศนคติคือปัจจัยด้านความเชื่อมั่นและปัจจัยด้านต่างๆ
ส่วนประสมการตลาดค่าเฉลี่ยโดยรวมอยู่ในระดับที่สำคัญมากและสอดคล้องกับการวิจัยของ
Punnat Dejmanon (2013) เกี่ยวกับการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์ผ่านโซเชียลมีเดียในเวลา จำกัด
พบว่าปัจจัยส่วนประสมการตลาดมีผลต่อการซื้อผลิตภัณฑ์ผ่านสื่อโซเชียลทั้ง 4 ด้าน
ความสำคัญในระดับสูง น่าเย็ด เรื่องเสียว สาวสวย เย็ด
การทดสอบสมมติฐานปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อผ่านสื่อสังคมออนไลน์
สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีมหาวิทยาลัยเอกชนพบว่า
จำแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล (เพศ) พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีปัจจัย
อิทธิพลของการตัดสินใจซื้อผ่านสื่อสังคมออนไลน์ของนักศึกษาระดับปริญญาตรีมหาวิทยาลัย
ภาคเหนือ – เชียงใหม่โดยทั่วไปไม่แตกต่างกัน ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของปิยะมาภรณ์ชูชูนุ
(2559) จากปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าผ่านสื่อโซเชียลพบว่าเพศต่างกัน
ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์ผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์ไม่แตกต่างกัน
จำแนกตามปัจจัยส่วนบุคคลรายได้เฉลี่ยต่อเดือนพบว่าผู้ตอบแบบสอบถามมี
ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์ผ่านสื่อโซเชียลของนักศึกษาระดับปริญญาตรี
มหาวิทยาลัยเอกชนโดยรวมมีความแตกต่างซึ่งสอดคล้องกับการวิจัยของธัญญพาส
เกศประดิษฐ์ (2554) ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์อินเทอร์เน็ตของสตรีในเขตกรุงเทพมหานคร /
เขตกรุงเทพมหานครพบว่าอาชีพรายได้ต่อเดือนระดับการศึกษาและสถานภาพสมรสที่
อิทธิพลที่แตกต่างกันในการตัดสินใจซื้ออินเทอร์เน็ตของผู้หญิงในเขตกรุงเทพมหานคร
ต่าง